عاشقان این شعر تنهایی بود

در درون دل چه غوغایی بود


سینه مالامال عشق یار هست

او بداند این چه غوغایی بود.

۳ـ۷ـ۱۳۹۵

سلطان علی نایبی