به نام خدا


معنویت جهانی یعنی: 


معنویتی فراگیر در همه جغرافیای فرهنگی بشر..در همه عرصه های زندگی بشر