معنویت مادر اخلاق بشری است.

حذف معنویت مساوی با حذف اخلاق است

تنها دلیل وجود اخلاق معنویت نهادینه شده در وجود بشر است.

نایبی ۲۲ شهریور ۹۵