از هر کس بپرسیم می فهمیم که در این جامعه جهان سوّمی و فشارهای اقتصادی ، به ستوه در آمده و خواهان معنویت است  امّا وهزار امّا مساله این است که همان اشخاص خود معنویت را کاملاً درزندگی خویش اجرا نمی کنند.

اجرای معنویت در این جهان سوم آشفته  و مردمان هزار رنگی که تحت تاثیر فرهنگ مدرنیته قرار گرفته اند کاری بس دشوار است که نیازمند ریاضت فراوان است.