چاره ای نیست جز تحمل این هستی پر تکرار

و چند صباح در این جهان در گذر بی قرار 


 و خنده ها و گریه های موقّتی که می رود 

حتّی نگاه خسته آن دوست همیشه یار


 سلطان علی نایبی

۱۷ شهریور ۱۳۹۵