شادزیستن یک مقوله عام است که زوایای مختلف زندگی را در بر می گیرد ومعنویت هسته آن است.