این بدن های مادی خسته می شود اما روح تشنه معنویت هرگز خسته نمی شود.