بشر امروز بیشتر از گذشته خود محور شده  ، سودگرایی محض از طرفی از طرفی دیگر پیشرفت تکنولوژی او را محو خویشتن کرده و فاصله ای بسیار زیاد با عالم معنا برای او فراهم کرده است.

در این سراب بی معنای دنیا نیاز بسیار شدیدی به معنویت احساس می شود.

تنهایی خود ساخته بشر و پرستش بی امان تکنولوژی و متزلزل شدن کانون گرم خانواده،فاصله بسیار از اخلاق سنّتی این ها بیماری های کنونی بشر است که  تنها داروی آن «معنویت» است.

در گذشته اگر در بین اقوام کسی مشکل می داشت همگان چتر حمایتی خود را بر روی سرش می انداختند اگر کسی مشکل روحی پیدا می کرد با عالم و روحانی محلّه در میان می گذاشت اما اکنون دیگر این مسائل رنگ باخته، نه حمایت خانوادگی است و نه دنیایی معنوی.

روی آوردن محض به سوی دنیای مدرنیته اخلاق سنّتی را با چالش های جدّی مواجه نموده است.

سلطان علی نایبی

۱۴شهریور ۱۳۹۵